ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİMadde 3- Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


I. Asli üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamalı cerrahi konularda eğitim ve öğrenim görmüş, veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler. Yeni üyelik başvurusu iki asli üyenin teklifi ile dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu  ile yapılır; başvuru yönetim kurulunca 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması şarttır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.


II. Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösteren ve himaye eden, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi konusu ile ilgili olarak yayın, araştırma ve çeşitli çalışmalar yaparak katkıda bulunan Tıp Doktorları Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. Onursal üyelerden yıllık üyelik aidatı alınmaz; Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz ve Yönetim Kurullarında görev alamazlar, ancak genel kurul toplantılarına katılabilirler, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilir, çalışma gruplarında ve komitelerde görev alabilirler. 68  yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal üyeliğe geçebilirler; Bu onursal üyelerden  aidat alınmaz, ulusal kongrelere kayıt ücreti alınmadan katılabilirler.


III. Fahri Üye: Uzman hekim olmadığı halde yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler, anlamlı boyutlarda maddi ve manevi destek verenler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyelerin Genel Kurulda dernek organlarına seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.  Üyelikten Çıkma


Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:


1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Biribirini takip eden iki yıl üyelik aidatını vermemek, yazılı ikaza rağmen altı ay içinde yıllık aidatını ödememek,

3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak ve

5- Derneğin Onur ve Etik kurulu tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğine göre üyelikten çıkarılma kararı alınanlar;


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı salt çoğunluk ile üyelikten çıkarılır.

Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur. Üyelikten çıkarma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya Genel Kurulun itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarma kararı kesinleşir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik İşlemleri

Üye kayıtlarımız devam etmektedir.   >

Üyelik Başvuru Formu
Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English