E-Test

E-TEST SORULAR:

Düzenleyenler:

Prof.Dr. Adnan Uzunismail, Opr.Dr. Ömer Berköz

E-TEST AÇIKLAMALI CEVAPLAR:

I. ANATOMİ


AŞAĞIDAKİ HER BİR ÇOKTAN SEÇMELİ SORU İÇİN EN UYGUN CEVABI SEÇİNİZ:


1. Ekstansor indicis proprius ve ekstansor digiti quinti proprius, yanlarındaki komşu ekstansor communis tendonlarının ……………. tarafında bulunurlar.

A. Yüzeyel              D. Ulnar

B. Derin                  E. Hiçbiri

C. Radial


2. Lumbrical kasları innerve eden şudur/şunlardır:

A. Median sinir          D. Ulnar ve median sinirler

B. Ulnar sinir             E. Radial ve median sinirler

C. Radial sinir


3. Lumbrikal kaslar:

A. MKF eklemlere fleksiyon ve distaldeki iki ekleme de ekstansiyon yaptırır.

B. Ekstansor hood’un radial tarafında sonlanırlar.

C. Profundus tendonlarını distal falanksa doğru çekerler.

D. Parmağın fleksor ve ekstansorları arasındaki hareketi dengeleyen duyarlı araçlardır.

E. Yukarıdakilerden hepsi doğrudur.


4. Parmak fleksorlarının toplam hareket genliğinin ortalaması şöyledir:

A. 40 mm                                  D. 70 mm

B. 50 mm                                  E. 80 mm

C. 60 mm


5. Bir periferik sinirde fasikülü kuşatan yapı şudur:

A. Epinöryum                             D. Mesonöryum

B. Endonöryum                          E. Hiçbiri

C. Perinöryum


6. Meissner cisimcikleri, şurada çok fazladır ve çok iyi gelişmiştir:

A. Elde              C. Baş ve boyun         E. Meme başı çevresinde      

B. Ağızda           D. Dış genitaller çevresinde


7. Parmakta, profundus tendonu şuradan/şuralardan kanlanır:

A. Distal falanks                         D. Hepsi

B. Sublimis tendonu                   E. Hiçbiri

C. Vincula


8. Parmak ekstansorlarının toplam hareket genliğinin ortalaması şöyledir:

A. 10 mm                                 D. 40 mm

B. 20 mm                                 E. 50 mm

C. 30 mm


9. Parmaklar ve avuçtan gelen lenf akımı temelde şunlarla ilişkilidir:

A.  Ulnar ve radial arterler ve venler

B.  Ulnar ve median sinirler

C.  Fleksor tendonlar

D.  Ekstansor tendonlar

E.  Dorsal venler


10. Ulnar sinir şunlardan biri hariç hepsini innerve eder. O biri hangisidir?

A.  Flexor carpi ulnaris kası

B.  İnterosseöz kaslar

C.  Lumbrical kaslar

D.  Adductor pollicis kası

E.  Opponens pollicis kası


11. Palmar fasya şurada sonlanır:

A.  Metacarpal kemikler

B.  Proksimal falankslar

C.  Orta falankslar

D.  Distal falankslar

E.  Hepsi


12. Landsmeer ligamanı:

A.  Orta falankstan distal falanksa doğru uzanır ve parmağın lateral sınırında seyreder.

B.  Proksimal interfalangeal eklemin aktif fleksiyonunda yardımcıdır.

C.  Distal interfalangeal eklemi pasif olarak ekstansiyona getiremez.

D.  Oblik retinaküler ligaman ile aynı anlama gelir.

E.  Metacarpofalangeal eklemin fleksşyonuna yardım eder


13. Median sinir, ön kolun ortası seviyesinde şöyle seyreder:

A.  Deri altı

B.  Brachioradialis kası hemen derininde

C.  Flexor digitorum sublimis kasının hemen derininde

D.  Flexor digitorum profundus kasının hemen derininde

E.  Radius üzerinde


14. Tendonun kanlanması şuralardan gelir:

A.  Proksimal uç

B.  Distal uç

C.  Mezotenon

D.  Vincula

E.  Hepsi


15. Avuçta, profundus tendonu şuralardan da kanlanır:

A.  Yüzeyel tendon

B.  Tendon pulley’leri

C.  Tendon kılıfı

D.  Lumbrical kaslar

E.  Hiçbiri


16. Humerus ortasındaki spiral şekilli parçalı bir kırık en sık şu yapıyı yaralar:

A.  Ulnar sinir

B.  Musculocutan sinir

C.  Radial sinir

D.  Median sinir

E.  Hiçbiri


17. Median sinirin palmar kutanöz dalı:

A.  Carpal tünelin proksimalinde dallanır ve burada görülür.

B.  Carpal tünelin distalinde dallanır.

C.  Eli, carpal ligamanın altından geçer.

D.  Eli, carpal ligamanın tam yüzeyelinden geçer.

E.  Thenar kaslara motor lifler gönderirler.


18. Extansor carpi radialis brevis tendonu normalde şurada sonlanır:

A.  İkinci metacarp proksimali

B.  Üçüncü metacarp proksimali

C.  İkinci ve üçüncü metacarp proksimalleri

D.  Capitatum kemiği

E.  Üçüncü metacarp distali


19. Boutonniere deformitesi’nde temel sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Proksimal interfalangeal eklem

B.  Flexor digitorum longus

C.  Landsmeer ligamanı

D.  Ulnar sinir

E.  Distal interfalangeal eklem


20. Median sinirin rekürren motor dalı, ana sinirden şurada ayrılır:

A.  Carpal tünelin proksimali

B.  Carpal tünelin distali

C.  Carpal tünelin yüzeyeli

D.  Carpal tünelin içinde distalde

E.  Carpal tünelin içinde proksimalde


21. Başparmağın rotasyonu ve oppozisyonu temelde şuradan olur:

A.  İnterfalangeal eklem

B.  Metacarpofalangeal eklem

C.  Birinci carpometacarpal eklem (Metacarpo-trapezial eklem)

D.  Trapezium-trapezoid eklem

E.  Trapezium-navicular eklem


22. Radial arter, ön kolun proksimal yarısında şuradadır:

A.  Brachioradialis kasının hemen derininde

B.  Flexor digitorum sublimis kasının hemen derininde

C.  Flexor digitorum profundus kasının hemen derininde

D.  Deri altında

E.  Yukarıdakilerden hepsinin derininde


23. Guyon kanalı şu anlama gelir:

A.  Median carpal tüneli

B.  Ulnar carpal tüneli

C.  Orta palmar boşluk

D.  Pulpa boşluğu

E.  Hiçbiri


24. Transverse carpal ligament şunların arasında uzanır:

A.  Birinci ve beşinci metacarpların basis’leri arasında

B.  Hamulus ossis hamati ve os pisiforme’den crista os trapezii ve tuberculum scaphoideum arasında

C.  Radiusun processus styloideus’u ile beşinci metacarpın basis’i arasında

D.  Flexor carpi ulnaris ile flexor carpi radialis tendonları arasında

E.  Hamulus ossis hamati ile os pisiforme arasında


25. Lumbrical kaslar şurada sonlanır:

A.  İnterosseöz kas sonlanmasının dorsalindeki ulnar extansor genişlikte

B.  İnterosseöz kas sonlanmasının volarindeki ulnar extansor genişlikte

C.  İnterosseöz kas sonlanmasının dorsalindeki radial extansor genişlikte

D.  İnterosseöz kas sonlanmasının volarindeki radial extansor genişlikte

E.  Yukarıdakilerin hiçbiri


26. Fleksor tendonların kanlanması:

A.  Lumbrical kasların başlangıcında ve sublimis tendonlarının sonlanma bölgelerinde artmıştır.

B.  Segmentaldir.

C.  Mesotenon’dan gelir.

D.  Vincula’dan gelir.

E.  Yukarıdakilerin hepsi


27. Elin katı kısmını şunlar oluşturur:

A.  Birinci ve ikinci metacarpal kemikler

B.  İkinci metacarpal kemik

C.  İkinci ve üçüncü metacarpal kemikler

D.  İkinci, üçüncü ve dördüncü metacarpal kemikler

E.  Üçüncü ve dördüncü metacarpal kemikler


28. Motor ünite şunlardan oluşur:

A.  Tek bir sinir hücresi tarafından innerve edilen motor kas lifleri

B.  Bir motor sinir ve o sinir tarafından innerve kas lifleri

C.  Tek bir kas lifini innerve eden afferent ve efferent sinir hücreleri

D.  Bir kası innerve eden tüm afferent ve efferent sinir hücreleri

E.  Yukarıdakilerden hiçbirinden oluşmaz.


29. Plantaris tendonu, bacağın distalinde şöyle bulunur:

A.  Achilles tendonu lateralinde

B.  Achilles tendonu orta hattı boyunca ve yüzeyelinde

C.  Achilles tendonu medialinde

D.  Calcaneus’ta sonlanır.

E.  Talus’ta sonlanır.


30. Profundus tendonu kasıldıkça, ona eşlik eden lumbrical kasın:

A.  Başlangıç noktası distale doğru hareket eder.

B.  Başlangıç noktası proksimale doğru hareket eder.

C.  Başlangıç noktası değişmez.

D.  Sonlanma noktası distale doğru hareket eder.

E.  Sonlanma noktası proksimale doğru hareket eder.


31. Anatomik enfiye çukuru:

A.  Ulnarde extansor carpi radialis longus tendonu tarafından sınırlanır.

B.  Ulnarde extansor pollicis longus tendonu tarafından sınırlanır.

C.  Radialde abductor pollicis longus tendonu ve extansor pollicis brevis tendonu tarafından sınırlanır.

D.  Radial siniri içerir.

E.  Radial arteri içerir.


32. Bacağın proksimal kısmında plantaris kası ve tendonu şurada bulunur:

A.  Deri altında

B.  Gastroknemius kası derininde

C.  Gastroknemius kası yüzeyelinde

D.  Soleus kası derininde

E.  Soleus kası yüzeyelinde


33. Birinci dorsal interosseöz kas:

A.  Tek başına proksimal falanksta sonlanır.

B.  Tek başına ekspansiyon hood’unda sonlanır.

C.  Proksimal interfalangeal eklemi ekstansiyona getirir.

D.  İşaret parmağını abdüksiyona getirir.

E.  Median sinir tarafından innerve edilir.


34. El kemiklerinin epifizleri:

A.  Metakarpların proksimalindedir.

B.  Metakarpların distalindedir.

C.  Metakarpların proksimal ve distalindedir.

D.  Falanksların proksimalindedir.

E.  Falanksların distalindedir.


35. Guyon kanalı:

A.  Ulnar sinirin sadece derin dalını içerir.

B.  Hamulus ossis hamati ve os pisiforme tarafından sınırlandırılır.

C.  Flexor carpi ulnaris tendonunu içerir.

D.  Ulnar arter ve siniri içerir.

E.  DeQuervain hastalığında etkilenir.


36. Palmarıs longus tendonuna bakılarak şu/şunlar söylenebilir:

A.  Elin önemli bir fleksörüdür.

B.  Median sinir genellikle tendonun hemen altında veya biraz radialindedir.

C.  Bireylerin %10-15’inde bulunmayabilir.

D.  Tendon greft için ideal bir kaynaktır.

E.  Ön kolun üçte ikisi boyunca proksimale doğru uzanır.


“Burada bazı eksiklikler ve karışıklıklar olabilir. tereddütte kalırsanız,  lütfen kendi kaynaklarınıza başvurun!           YAYINEVİ / DÜZENLEYENLERI. ANATOMİ


1. (D) Extansor indicis proprius ve extansor digiti quinti proprius tendonlarının her ikisi de extansor communis tendonlarının ulnarinde bulunur.

2. (D) Her iki radial lumbrical kas, kaynaklandıkları flexor digitorum profundus kasları gibi median sinir tarafından innerve edilir. Her iki ulnar lumbrical kas da ulnar sinir tarafından innerve edilir.

3. (E) Lumbrical kaslar, parmak hareketinin önemli düzenleyicileridir. Normal bir insanda, lumbical kas fonksiyonlarını izole olarak görmek pek mümkün olmaz. Bu kaslar, metacarpofalangeal eklemlerde fleksiyon ve her iki distal eklemde de ekstansiyona sebep olur. Bu kaslar, flexor digitorum profundus tendonlarından kaynaklanırlar ve lumbrical kasların bağımsız olarak kasılmaları, başlangıç noktalarını distale doğru çekecektir. Lumbrical kaslar, flexor digitorum profundus tendonlarıyla birlikte çalışırlarsa, distaldeki tüm eklemlerde fleksiyon oluşur. Profundus kasları kasılırsa, lumbrical kasların başlangıç noktaları da proksimale doğru hareket eder.  Lumbrical kaslar, extansor hood’un radial tarafında, interosseöz kas sonlanmasının hemen volarine yapışırlar.

4. (D) Parmak fleksör kaslarının ortalama hareket genliği 70 mm kadardır. Bu ancak, el bileği eklemi dahil olmak üzere tüm eklemlerin tam fleksiyonu ile mümkün olur.  Genelde, en fazla ekskürsiyon el bileğindeyken en az ekskürsiyon da distal interfalangeal eklemdedir.

5. (C) Sinirin her bir demet veya fasikülü, perineurium tarafından çevrelenir.  Endoneurium, her akson-Schwann hücresi kompleksini saran ve kollajenden zengin olan bir bağ dokusu kılıfıdır. Epineurium, siniri çevre dokulardan ayırır ve mesoneurium, besleyici damarları sinire taşır.

6. (A) Meissner cisimciği, dokunma duyusunu alır. Bu yapı, dermal papilla içinde yerleşir ve buradan epidermise doğru uzanır. Bu cisimcik, elin palmar yüzeyinde ve ayağın plantar yüzeyinde en sık ve en iyi gelişmiştir.

7. (D) Tendonlar, sonlanma alanlarından bir miktar kan alırlar. Yani fleksor digitorum profundus tendonu, yaklaşık 1 cm boyunca distal falanksın periostal damarlanmasından beslenir. Profundus tendonu, fleksor digitorum superficialis tendonunun sonlanma noktasından da faydalanır çünkü her iki tendonun da kanlanma kaynağı bu sonlanma noktasından girer. Superficialis tendonundan geçen damarlar, mesotenon aracılığıyla profundus tendonuna ulaşırlar.

8. (E) Parmak ekstansörlerinin toplam ekskürsiyonlarının ortalaması 50 mm kadardır. Bu durum, el bileği dahil tüm eklemlerin tam hareket açıklığı kullanılırsa olur.

9. (E) Parmakların ve avucun yüzeyel lenfatikleri ve avucun derin lenfatik damarları, el dorsumuna boşalır ve ön kol dorsumundan geçerken yüzeyel venler ile birleşirler. Burada tek bir istisna vardır: Birkaç yüzeyel lenfatik, ön kolun ön yüzüne boşalır.

10. (E) Ulnar sinir, “müzisyen siniri” olarak da anılır çünkü elin ince hareketlerinin çoğundan bu sinir sorumludur. Hypothenar kasların, tüm interosseous kasların ve ulnar taraftaki iki lumbrical kasın innervasyonları buradan gelir. Ayrıca, adductor pollicis kasının ve flexor pollicis brevis kasının bir kısmının da innervasyonu buradan gelir. Opponens pollicis kasına ve diğer thenar kaslara motor işlev sağlayan sinir ise median sinirin recurrens dalıdır.

11. (B)  Palmar fasya, proksimalde transverse carpal ligament ile birleşir.  Bu fasya, distalde, metacarpal kemiklerin başları hizasında dört parçaya bölünür. Sonra bu parçalar kendilerine denk gelen fibröz digital kılıflar ile ve metacarpophalangeal eklemlerin lateral ligamentleri ile birleşip proksimal falankslarda sonlanırlar.

12. (D) Landsmeer ligamenti, fibröz bir banttır. Bu ligament, proksimal falanks ve fibröz digital kılıftan dorsal genişlemenin distal kısmına doğru oblik olarak uzanır. Distal eklem fleksiyona getirilince, ligament gerginleşir ve proksimal eklemi de fleksiyona getirir. Ayrıca, proksimal interphalangeal eklem ekstansiyona getirilince bu ligament gerginleşir ve böylece distal interphalangeal eklemin tam ekstansiyonuna sebep olur.

13. (C) Orta ön kolda, median sinir flexor digitorum superficialis kasının hemen derininde bulunur. Distalde, median sinir superficialis kasının radialine doğru yüzeyelleşir ve hemen sonrasında carpal tünele girer.

14. (E) Bir tendon kanlanmasını proksimalde musculotendinöz bileşkeden ve distalde de kemikteki sonlanma noktasından alır. Ancak bu iki kaynak tendonun sadece yaklaşık 1 cm’lik kısmını besler. Tendon uzunluğunun geri kalan kısmı ise “mezenter benzeri” mesotenon ve bunun kalınlaşması olan vincula tarafından beslenir.

15. (D) Avuçta, flexor digitorum profundus tendonu lumbical kaslarla birleşim noktalarından da bir miktar kan alır. Bu da, yukarıdaki cevapta belirtilen kan kaynağına ek olarak gelir.

16. (C) Radial sinir, humerusun ortası boyunca spiral şeklinde döner ve burada triceps ve brachialis kaslarına motor dallar gönderir. Radial sinir bu seviyede humerus kırıklarına bağlı yaralanmaya karşı zayıftır. Hastanın klinik tablosunda bir humerus fraktürü ve düşük el bileği varsa böyle bir yaralanmadan şüphe edilmelidir.

17. (A) Median sinirin palmar cutaneus dalı sadece duyusal lifleri içerir. Bu dal, ana sinirden transverse carpal ligamentin proksimalinde dallanır ve avuç içine doğru deri altında ilerler.

18. (B) Extansor carpi radialis brevis tendonu üçüncü metacarpal kemiğin proksimalinde sonlanır. Daha kuvvetli olan extansor carpi radialis longus tendonu ise ikinci metacarpal kemiğin proksimalinde sonlanır.

19. (A) Central slip’in sonlanma noktasına yakın kopması, lateral bantlara giden liflerin de hasarlanmasına sebep olur.  Bu bantlar sonra volare doğru kayar ve artık intrinsik kaslar, proksimal interphalangeal eklemi fleksiyona getirir ve distal interphalangeal eklemde ekstansör güç oluştururlar.

20. (D) Median sinir, carpal tünelin distal kısmında tüm uç dallarını verir. Rekürren dal tünelden çıktığında geriye kıvrılır ve thenar tümseğin kaslarına ulaşır. Ancak nadiren de bu dal carpal ligamenti delebilir ve daha doğrudan bir yol seyreder.

21. (C) Birinci carpometacarpal eklem eyer şeklindedir ve hareketlidir. Böylece başparmak, bu seviyede oppozisyon ve rotasyon yapabilir. Başparmağın metacarpal kemiği parmağın proksimal falanksları ile sıklıkla karşılaştırılır ve aynen onlar gibi, bunun epifizi de proksimal yerleşimlidir.

22. (A) Radial arter, sadece ön kolun proksimalinde kasın altında yer alır ve korunur. Bu işlevi brachioradialis kası yapar. Ön kolun geri kalanında ise, radial arter deri altı dokusunun altındadır.

23. (B) Guyon kanalı, ulnar carpal tüneldir ve ulnar sinir ile ulnar arteri içinde barındırır. Bunun sınırları hamatum, pisiforme ve volar carpal ligamenttir.

24. (B) Transverse carpal ligament, radialdeki trapezium ve scaphoid tüberküllerinden hamulus ossis hamati ve os pisiformeye doğru uzanır. Bu yapının yüzeyelinde, palmaris longus tendonu ve median sinirin palmar kutanöz dalı bulunur.

25. (D) Lumbrical kaslar, yanlarındaki profundus tendonlarından başlarlar ve ekstansor genişlemenin radial tarafında sonlanırlar. Bu sonlanma noktası, yandaki interosseus kası sonlanma noktasının hemen volarindedir.

26. (E) Fleksör tendonlar kanlanmalarını mesotendonlardan ve onların kalınlaşmaları olan vinculumlardan alırlar. Mesotendon’daki kanlanma, ışınsal olarak düzenlenir ve bağırsaklardaki mezenter’e benzerdir. Bu dolaşım segmentaldir. Müskülotendinöz bileşkeler ve tendonların kemiklerle birleşim noktaları da kan kaynaklarıdır. Ancak bunlar sadece 1 cm civarında bir alanı besleyebilir. Profundus tendonları üzerindeki lumbrical kas başlangıç bölgeleri, kendi müskülotendinöz bileşkelerini beslerken profundus tendonlarını da beslerler.

27. (C) İkinci ve üçüncü metacarpal kemikler, elin “central rigid pillar”ını oluşturular. Düzensiz şekilli carpometacarpal eklemleri yoluyla, göreli olarak hareketsiz olan carpal kemiklere sıkıca bağlıdırlar. Başparmağın carpometacarpal eklemi, eyer şekillidir ve bu eklem, geniş bir hareket açıklığına sahiptir. Öyle ki, bu eklemde rotasyon ve oppozisyon yapılabilir. Elin ulnar tarafında, beşinci parmağın carpometacarpal eklemi 25 ila 30 derecelik bir harekete olanak verir. Öte yandan dördüncü parmağın yaklaşık 15 derecelikbir fleksiyon ve ekstansiyon yeteneği mevcuttur.

28. (B) Tanım olarak motor ünite, bir motor sinir hücresinden ve o tek bir hücre tarafından innerve edilen tüm kas liflerinden oluşur. Bu ünitedeki kas liflerinin sayısı bir ila birkaç yüz arasında değişebilir. Bu sayı, kasın boyut ve işlevine göre değişebilir. Ekstraoküler kaslar ve intrinsik kaslar gibi ince işler yapan kaslarda, motor ünitelerde sadece birkaç kas lifi mevcuttur.

29. (C, D) Bacağın distalinde, plantaris tendonu, Acilles tendonunun medialindedir. Bu tendon, Achilles tendonu ile birlikte calcaneus’un posterior kısmında sonlanır. Bazen bu tendon tektir ve bazen de çifttir.

30. (B, D) Lumbrical kaslar, yanlarında bulunan profundus tendonlarından köken alırlar. Profundus tendonları kasılınca, lumbrical kasların sonlanma noktaları, profundus tendonları ile birlikte proksimale kayar. Proksimal interphalangeal eklem, profundus tendonu tarafından fleksiyona getirilence, ekstansor tendon da ilerler. Lumbrical kas, bu ekstansor tendonun lateral bantına yapışır. Böylece, lateral bant distale doğru hareket ettikçe, lumbrical kas sonlanması da distale doğru hareket eder. Kas başlangıcı ve sonlanmasının bu etkin ayrışması, lumbrical kasın metacarpophalangeal eklemi fleksiyona getirme işlevini kolaylaştırır.

31. (B, C, E) Anatomik enfiye çukuru, radialde extensor pollicis brevis ve abductor pollicis longus tendonları tarafından sınırlanır. Bu çukur, ulnarde extensor pollicis longus tendonu tarafından sınırlanır. Bu çukur, radial arter birinci dorsal interosseus kasının iki başı arasına girmeden hemen önce bu artere ev sahipliği yapar.

32. (B, E) Bacağın üst kısmında, plantaris kası ve tendonu soleus kasının yüzeyelinde ve gastroknemius kasının medial başının derinindedir. Sural sinir ve gastroknemius kasının lateral başına ve soleus kasına giden sinirler plantaris kasının yüzeyelindedir.

33. (A, D) Birinci dorsal interosseus kası, sadece proksimal falanksta sonlanır.  Böylece, bu kasın proksimal ve distal interphalangeal eklemler üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Ancak bu kas, işaret parmağının abdüksiyonunu sağlar. Tüm interosseus kaslar gibi, birinci dorsal interosseus kası da ulnar sinir tarafından innerve edilir.

34. (B, D) Metacarpal kemikler ve falanksların hepsi, epifize sahiptir. Epifizler, metacarpal kemiklerde distalde ve falankslarda proksimaldedir. Ancak, başparmağın metacarpı bir falanks gibi davranır ve epifizi proksimaldedir.

35. (B, D) Guyon kanalı, hamulus ossis hamati ve os pisiforme tarafından sınırlanır. Bu kanal, ulnar sinir ve arteri içerir. Bu kanal, kapalı bir boşluktur ve burada ortaya çıkan yer kaplayıcı bir lezyon sinir basısına sebep olur. Bu durumda özellikle de sinirin motor komponenti etkilenir.

36. (B, C, D, E) Palmaris longus tendonunun ilginç özellikleri vardır.  Bu tendon, ön kolun proksimal 2/3’üne kadar uzanır. Böyle bir uzunluk ve tendonun göreli olarak önemsiz işlevi bunu, bir tendon grefti için iyi bir kaynak yapar. Ancak, palmaris longus tendonunun hastaların %10 ila 15’inde bulunmayabileceğini bilmek gerekir. Palmaris longus tendonu, median sinirin yerini bulmak için iyi bir işaretçidir. Median sinir, palmaris longus tendonunun hemen inferiorunda ve hafif radialindedir.

ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

E-Eğitim/Kütüphane
Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English