ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Dernek Logosu

ACİL EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDerneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “ Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği” dir.

Derneğin kısa adı “ACELEMDER” dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyetleri Alanı


Madde 2- Dernek, İş sağlığı ve güvenliği, İlk yardım, Yanık, Uzuv yaralanmaları ve kayıplarının önlenmesi ile El Cerrahisi ve Mikrocerrahi faaliyetlerinin ülkemizde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alanlarda çalışmalar yapan farklı disiplinlerdeki kişiler ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı, bilimsel ve sosyal işbirliğini geliştirmek, bu alanda çalışma yapan kişi ve kuruluşları desteklemek ve bu alanda farkındalık yaratmak amacı ile kurulmuştur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri


1. Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uygulamaları gerektiren Uzuv yaralanmalarına ve kayıplarına neden olan hastalık, kaza, yanık ve yaralanmaların azaltılması için önlemler almak, Tedavi ve Rehabilitasyonu konularında çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamaları gerektiren acil hastaların en üst düzeyde hizmet alabilmeleri için genel yaklaşım prensiplerini ve ortamlarını geliştirmek,


2. Rekonstrüktif Mikrocerrahi, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, El Cerrahisi ile Uzuv yaralanmalarının önlenmesine ve tedavisine yönelik olarak çalışan , dernek, vakıf, vs. her türlü kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ulusal veya uluslararası seminer, toplantı, konferans ve eğitimler v.b. faaliyetler düzenlemek, desteklemek veya bunlara katılmak,


3. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi’nin gelişimi ve uygulamaları konusunda ülkemize ait verileri toplamak, acil ve acil olmayan tedavi yaklaşımlarının standartlarını belirlemek,


4. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Eğitiminin standartlarının belirlenmesi ve eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için kurumlar arası işbirliğini koordine etmek,


5. Mikrocerrahi eğitim ve araştırma laboratuvarları kurmak, gerekli olan araç ve gereçleri temin etmek, genç cerrahların eğitim ve çalışma şartlarını uluslararası standartlara yükseltmek; yurt içi ve dışı eğitimleri için burslar vermek, Avrupa El Cerrahisi Derneği’nin (FESSH) ve Dünya El Cerrahisi Federasyonu’nun (IFSSH) bünyesindeki El Travma Merkezlerinin (HTC) ve diğer komitelerin faaliyetlerini desteklemek, benzer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,


6. Ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda bilimsel çalışma grupları, mesleki yeterlilik kurulu ve komiteler oluşturarak bunların çalışmasını desteklemek,


7. Mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ihdas edilen/edilecek diğer uzmanlık alanlarına ait klinik, dernek ve ilgili kuruluşlar ile bilimsel çalışma amacı ile irtibat kurmak, gelen taleplere karşılık vermek ve gerektiğinde ortak projeler geliştirmek,


8. İlgili Bakanlıklar, diğer kamu kurumları, ulusal ve uluslar arası dernek ve Vakıflar ile olan ilişkilerde, El Cerrahisi, Mikrocerrahi, İş sağlığı ve güvenliği ile uzuv yaralanmaların önlenmesi ve ilk yardım konularında temsil etmek,


9. Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda veya Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu ve Kompozit Doku Nakli Konseyi’nin teklifi halinde, vücut bütünlüğünü bozan ve fonksiyon kaybına yol açacak şekilde kompozit doku kaybı olan hastalara form ve fonksiyon restorasyonu amacı ile yapılan ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanan kompozit doku nakli ameliyelerine yardımcı olmak,


10. Ekstremite nakli, Yüz ve saçlı deri nakli; Üst solunum/sindirim yolları nakli, ve Barsak Nakli yapılan/yapılacak Merkezlerin faaliyetlerine destek olmak,


11. Türk Tıp Tarihi kapsamında El Cerrahisi ve Mikrocerrahi tarihçesini ortaya koymak ve bu alanda vazife icra etmiş/etmekte olan cerrahlar ile ilgili her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve lüzumu halinde mezkur hususlarda bilirkişilik yapmak,Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif cerrahi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında süreli/süresiz yayınlar yapmak ve/veya bu alanda yapılan yayınları desteklemek,


12. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi alanında Türk Tıp Terminolojisi’ne katkıda bulunmak,


13. En az iki senede bir defa olmak üzere El Cerrahisi ve Mikrocerrahi ile iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, uzuv yaralanmalarının önlenmesi konularında bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel kongreler, toplantılar, kurslar ve sempozyumlar düzenlemek,


14. Meslek bütünlüğünü ve meslektaşların haklarını korumak; Meslek onurunu yaralayıcı ve küçük düşürücü, sorumsuzca yapılan davranışlar karşısında ilgilileri uyarmak, gerekli önlemleri almak,


15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.Derneğin Faaliyet Alanı


Dernek bilim eğitim ve sağlık alanlarında yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Dernek siyaset ile uğraşmaz.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde 3- Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


I. Asli üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamalı cerrahi konularda eğitim ve öğrenim görmüş, veya bu  konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler. Yeni üyelik başvurusu iki asli üyenin teklifi ile dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu ile yapılır; başvuru yönetim kurulunca 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması şarttır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.


II. Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösteren ve himaye eden, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi konusu ile ilgili olarak yayın, araştırma ve çeşitli çalışmalar yaparak katkıda bulunan Tıp Doktorları Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. Onursal üyelerden yıllık üyelik aidatı alınmaz; Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz ve Yönetim Kurullarında görev alamazlar, ancak genel kurul toplantılarına katılabilirler, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilir, çalışma gruplarında ve komitelerde görev alabilirler. 68  yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal üyeliğe geçebilirler; Bu onursal üyelerden  aidat alınmaz, ulusal kongrelere kayıt ücreti alınmadan katılabilirler.


III. Fahri Üye: Uzman hekim olmadığı halde yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler, anlamlı boyutlarda maddi ve manevi destek verenler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyelerin Genel Kurulda dernek organlarına seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.  Üyelikten Çıkma


Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.Üyelikten Çıkarılma


Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Biribirini takip eden iki yıl üyelik aidatını vermemek, yazılı ikaza rağmen altı ay içinde yıllık aidatını ödememek,

3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak ve

5- Derneğin Onur ve Etik kurulu tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğine göre üyelikten çıkarılma kararı alınanlar;


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı salt çoğunluk ile üyelikten çıkarılır.


Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur. Üyelikten çıkarma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya Genel Kurulun itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarma kararı kesinleşir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.Dernek  Organları


Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Onur ve Etik Kurulu,

5- El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Eğitim ve Koordinasyon Kurulu (EMEK)Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü


Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe aidatını ödeyen kayıtlı asli üyelerden oluşur.Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


Madde 8- Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Madde 9- Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri


Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama açık sayım ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri


Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Şube açılmasına karar verilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde 12- Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organı olup Genel Kurul tarafından dernek asil üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter sayman ve üyeleri belirler. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tüm sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir


Madde 13- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2- Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak, davaları açmak,                                 

3- Derneğin gelir ve gider ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri    kullanmak,

5- Derneğin kurul, komisyon, çalışma grupları ile diğer çalışmalarıyla ilgili yönetmelik ve yönergeleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

6- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

7- Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

8- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

9- Gerek görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,      

    

10- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,        

              

11- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,   

                     

12- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13- Onur ve Etik Kurulu ve “EMEK” tarafından önerilen yaptırımları karara bağlamak.

14- Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardımda bulunanlar ile dernek çalışmalarında bilimsel katkıda bulunanlara, değerli çalışmalar yapanlara  yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü,  madalya veya burs ya da isim verme  şeklinde ödüller vermek,

15- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.Denetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri


Madde 14-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.Onur ve Etik Kurulu


Madde 15- Onur ve Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Bireylerin veya kurumların başvurularından yönetim kurulu tarafından gerekli görülenler onur ve etik kuruluna aktarılır.
Onur ve Etik Kurulu, derneğin ilgi alanında hekimlik gelenek ve amaçlarına uygun olmayan hareketleri ile genel meslek ve toplum ahlakına aykırı davranışları sabit bulunan üyeleri hakkında, kınama, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi sunma, dernekten çıkarma gibi karar önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Tabip odası, mahkemeler, üniversite ve diğer soruşturmacı kuruluşlar için görüş ve fezlekeleri hazırlama yetkisine sahiptir.
Öneriler üzerine karar verme; verilen kararı duyurma ve uygulama yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Eğitim ve Koordinasyon Kurulu (EMEK)


Madde 16- Türkiye'de El Cerrahisi ve Mikrocerrahi eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla Eğitim Konseyi oluşturulur. Konseyin oluşma şekli, çalışma ilkeleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.Derneğin Gelir Kaynakları ve Mali Hükümler


Madde 17- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1- Üye Aidatları: Asil Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak 50TL ödenti alınır; Genel Kurul bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Yurt dışı kurum ve dernekler, yurt içi müesseseler, hükümet, belediyeler, dernekler ve diğer kurumlar tarafından yapılacak yardımlar,

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8- Satışı derneğe bırakılmış veya bağışlanmış eserlerin gelirleri,

9- Bankadaki paraların faizleri,

10-Diğer gelirler.


Madde 18- Dernek kasasında en düşük memur maaşı kadar para bulunur. Yönetim Kurulu'nun kararıyla hazine bonoları alınabilir, yatırım hesabı açılabilir. Banka ve diğer kurumlardan para çekilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması için yetki verilecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Madde 19- Her çeşit sarfiyatta ödeme yetkilisi başkan veya genel sekreterdir. Masraf evrakında ve harcama kağıtlarında Saymanın da imzası bulunur.Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri


Madde 20- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri


Madde 21- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.Beyanname Verilmesi


Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği


Madde 23-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.Derneğin İç Denetimi


Madde 24- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.Derneğin Borçlanma Usulleri


Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli


Madde 26- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, tasfiye son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiyeyle ilişkin tüm işlemler üç ay içinde tamamlanır. Daha sonra derneğin feshi tasfiye kurulu tarafından yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra derneğin kalan tüm para, mal ve hakları “Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği”ne devredilir.Hüküm Eksikliği


Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği ACELEMDER  Geçici Yönetim Kurulu


Türker ÖZKAN  : Başkan

C.Metin ERER  : Üye

M. Adnan UZUNİSMAİL : Üye

Hayri Ömer BERKÖZ : Üye

Halil İbrahim BEKLER : Üye

Vedat ŞAHİN  : Üye

Serdar TUNÇER  : ÜyeYürütme


Madde 28- Bu tüzük hükümlerini “Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği” Yönetim Kurulu yürütür.Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.

Tüzüğümüz
Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English